Η καθημερινή αλληλεπίδραση γονέων και παιδιών ηλικίας 3-5 ετών στο φάσμα του αυτισμού. Οι δυσκολίες και οι μεταξύ τους δραστηριότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου

The daily interaction of parents and children aged 3-5 years in the autism spectrum. Difficulties and activities between them in their free time

Author : Σαρμά Αναστασία

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top