Κοινωνική εργασία με παιδιά και οικογένειες στην ειδική εκπαίδευση: δυσκολίες, προκλήσεις και προοπτικές.Κ

Social work with children and families in special education: difficulties, challenges and prospects.

Author : Μάκκα, Παναγιώτα, Νικολουδάκη, Αντωνία 2017

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top