Προγράμματα μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, απευθυνόμενα σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού επιπέδου 1: Μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

School-to-work transition programs, addressed to people who are on the autism spectrum level 1: A systematic review of the literature

Author : Μαραγκός, Αντώνιος

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top